Cal diferenciar si l´habitatge que comprem és d´obra nova o bé de 2ª mà. Si és d´obra nova, es pagarà un 10% en concepte d´IVA i a més l´impost d´actes jurídics documentats que a Catalunya és de l´1,5% del valor de venda (en el cas d´habitatge de protecció oficial HPO es pagarà un 4% del valor de venda).

Si l´habitatge és de 2ª mà, es pagarà el 10% del valor de venda, en concepte d´impost de transmissions patrimonials  (caldrà valorar si és una compra realitzada per a menors de 33 anys, família nombrosa o bé amb minusvalia ja que llavors hi hauria una reducció del 5%)

Cal sumar a aquestes despeses, les de notaria i Resgistre de la Propietat que oscil·laran al voltant del 2% del valor d´escriptura

En cas de sol.licitar hipoteca per a la compra de l´habitatge, les despeses d’estudi i obertura del crèdit aniran a càrrec de l’entitat bancària. El comprador únicament haurà d’abonar les despeses de taxació de la finca a hipotecar.

La cèdula d´habitabilitat és un acte administratiu que acredita que un habitatge és apte per a destinar-se com a residència humana sense perjudici que es desenvolupin altres activitats degudament autoritzades. Aquesta acreditació és imprescindible en tot acte de lloguer, compra-venda o transmissió d’un habitatge, a més de ser necessària per donar d’alta els subministraments bàsics d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i altres serveis.

El certificat d´eficiència energètica és el procés mitjançant el qual es verifica que l´habitatge té una determinada qualificació energètica d’acord amb la normativa vigent. S’acredita amb l’etiqueta d’eficiència energètica de l’habitatge. És un document obligatori, davant de qualsevol venda o lloguer, en què, de manera objectiva es descriuen les característiques energètiques de l’immoble i dels seus sistemes de generació d’aigua calenta, calefacció i climatització.

Si no disposes de cèdula d’habitabilitat o certificat d’eficiència energètica, posat en contacte amb nosaltres i te’ls gestionarem!!!

Les despeses de comunitat són aquelles que es produeixen a partir del funcionament, manteniment i conservació dels elements i serveis comuns de la comunitat.

Actualment aquesta despesa, com la de l’IBI per exemple, està inclosa en el preu de lloguer acordat entre el llogater i propietari.

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial. S´hi poden acollir les persones titulars d´un contracte d´arrendament que compleixin els requisits de preu del lloguer i de ingressos.

La gestió es podrà fer directament per l’Ajuntament, a través d’una l’Oficina Local d’Habitatge o per la societat o empresa municipal.

Si l’hipoteca està signada abans de l’1 de gener del 2013 i heu tingut deduccions per aquesta vivenda  el 2012 o en anys anteriors, el titular de l’hipoteca sempre que aquesta sigui destinada a vivenda habitual, tindrà una deducció del 15% sobre l’import abonat durant l’exercici fins a un límit de 9.040€, o sigui un total de 1356€.

A partir del 2013, el Govern va suprimir les deduccions fiscals per la compra d’una vivenda habitual.

Un consell per les parelles que s’hagin hipotecat conjuntament, calculeu si us compensa més fer la declaració conjunta o individual.

Si el contracte de lloguer està signat abans del 2015, es pot aplicar una deducció.

Si s´ha signat després d´aquesta data, ja no hi ha deducció possible.

També s´ha de tenir en compte si el contribuent té dret a aplicar-se la deducció catalana: ser menor de 32 anys, haver estat a l´atur durant un plaç determinat, ser vidu, tenir algun grau de minusvalia…

Es pot deduïr totes aquestes despeses:

  • Despeses de comunitat.
  • Despeses d’administració.
  • Derrames.
  • Interessos de la hipotèca.
  • Interessos i despeses de finançament en el cas de que el propietari hagi comprat els mobles/electrodomèstics de l’habitatge, a terminis.
  • Impostos i taxes com l’IBI o les escombreries.
  • Despeses de conservació i reparació del pis llogat.
  • Assegurances de la llar i de garantia de cobrament del lloguer.
  • Amortització de l’immoble comptabilitzant el 3% del valor més alt d’entre el de construcció i el d’adquisició de l’immoble.
  • Despeses de formalització de l’arrendament , subarrendament, cessió o constitució de drets i els de defensa jurídica.

Sí, i es presenta mitjançant el model 600 d’autoliquidació en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses.

Aquest ha de ser presentat pel llogater i correspont al 0,5% de l’anualitat del lloguer.

Un detall, des de 2019, els lloguers d’habitatges estables i permanents queden exempts, tot i que s’ha de continuar realitzar la seva presentació davant de l’administració pública.

El termini per fer la seva presentació es d’un mes des de la signatura del contracte de lloguer.

Si no som ni el propietari ni el llogater, haurem d’estar autoritzats per aquests per empadronar-nos i per tant haurem d’acreditar-ho mitjançant un document d’autorització, o bé el propietari o el llogater ens haurà d’acompanyar en el moment d’empadronar-nos.

Aquestes són algunes de les moltes preguntes que et poden sorgir, si tens més, contacte amb nosaltres i t’ajudarem a respondre-les.